Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 324 / sid 44 (AID: v49314.b324.s44, NAD: SE/VALA/0382503)
43v och bekiende at för:de Suen medh sins hustrus
Gunnillas goda ia och samtycke godhwilleligan
haffua giort it wenligit jordabyte, så
lunda Per Nilson och Jöns Nilson i Mistere
hult
haffua giffuit Suen Jönson i Giös
hult
1/4 aff Giöshultz gård, för Gunnillas
arfweloter i Flässeridt, Ålhult och Mis
terhult både i fäderne och möderne, så myk
et såsom henne vthij för:de gårdar affalledt
ähr. Och haffuer för:de Suen giffuitt
tilbytes peningar - 35 dlr
/Elsa och Sissela/

Samma dagh kom för retta An
ders Månson i Fårtarp, en nyskriffuen
landtzknecht och här för retta, medh godh
och monge trouerdige witne aff dem som
tilstädes wåro på wälborne Herreman
Wrangels mönstringh i Moada, i Maji
1621 och wälborne öffuersten gaf honom
frijt loff, at sökia sigh i bygden en war
achtigh karll, och wthlega för sigj i knech
44r knechtatiensten, hwilket han och så giort
haffuer, och legde för sigh en warachtigh
karll Suen Torson i Berghem, och gaff
honom oxar peningar och sölffuer till 70 dlr
capt: 10 dlr lutnanten 5 dlr fältwäbelen
en rigz dlr fendrichen ½ rigz dlr, hwilken
legokarll genast drogh med på tåget ådt
Riga. Och effter han inthet pas fick
aff öffuersten för hans hastiga affresande
skull, och för den skull befruchtar sigh
i hastigheet komma för knechtatiensten
skull, ahnfechtat bliffua widh dem som med
olydno haffua H.K.M.tz påbudne resa och
togh försummet haffua, Derföre ähr han här
aff retten ödmiukeligen begiärandes et
sanferdigt witnesbördh, på det han sigh i all
anfall des bätter förswara kan, thet denne
retten icke för retwisan skulle honom haff
wer welat förwägra.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 324 / sid 44 (AID: v49314.b324.s44, NAD: SE/VALA/0382503)