Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 342 / sid 62 (AID: v49314.b342.s62, NAD: SE/VALA/0382503)
61v Samma dagh bleff beklagat, at Bencht
i Hånges hade hugget sin granne Jöns Vddason
med en bolyxa i magen, it förferligit stoort
såår, så at han haffuer warit wanför åhr och
dagh, och mest hållet wid sengen, derom de
bleffuo så förlikte at bådskiäraren fick 16 dlr
och dee wäll förlickte. Derföre vthfäste för
10 Cap peningar - 6 marker.
  målsäg: 3 marker
  cronan 2 marker
  häradet 4 öre
  häredtz: 4 öre


Samma dagh kom för retta edle walbornes
herres her Chlaes Stenbockz tiänare till
till Tofftaholm Jacob Benchtson som och an
chlagade i retta en sin herres lanboo Per
Päderson en legodrengh hade giordt hem
gångh på Jöns Jönson på Gudmunstorpett
och hans druckenskaap lopet med vredtz uer
kan, och högg aff tuå syllar sedan de wåro sam
62r sammanknepte och [..] lagder. Item be
klagas och at tuå dagar der effter lop Jöns Jöns
on medh wredesmod hem till Per Pedersons
swärfader, Mattis Benchtson på samma torp, slogh
i dörerna, nidhbrot skorsstens pipan, lop och
söchte effter eeldh och wille tenda eldh på husen.
Derföre sakfeltes dee effter det 5 Cap i
Edtzöre Balken hwar till 40 marker ähr 20 dlr
herrens endsaak.

Samma dagh framförde Jacob Bencht
son en tienstedrengh på Tofftaholm Torkell
Håkonson hwilken haffuer belägrat en tien
stepiga på gården, Kirstin Jöns dotter, och loff
wat henne echtenskap, giffuit gåffuor,
och sigh besuorget at han henne aldrigh beswij
ka willle, i midler tidh gick Torkell bort
och troloffwade sigh en annor piga benembdtt
Elin Andersdotter i Malmaridt i Ångelstad
sochn, och effter så tilgangit ähr kunne
retten inthet giöra till saken för en dee
haffua warit hoos capitelett.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 342 / sid 62 (AID: v49314.b342.s62, NAD: SE/VALA/0382503)