Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 288 / sid 8 (AID: v49314.b288.s8, NAD: SE/VALA/0382503)
7v beklagade at en rytter som ähr på togh Jöns
Swenson i Skiffteridt aff honom - [..]
i tildelningh öffuer det honom bordt, och bönder
ne ähre på nyt pantadt wordet, och bewistes mä
dan ryttaren hemma war, bekiende han sigh
skyldogh, och altidh vthloffuade sigh willia betalla,
hwilket witne de icke hade tilstädes. Derföre
bleff detta ährandet vpsat till walborgemese
tingh då skola witnen framkomma, och sedan
dömmas på saken, dy det ähr förlopet siu åhr
sedan detta skiedde.

Then andre dagen continuera
des med laghtingett.

Kom för retta en dansk man Christiern Jeppa
son i Ablilt oppå tridie tinget och clandrade
1/4 i Halleböke gårdh och effter hans wederparter
motuilleligen försittia laga stempningar,
och icke willia komma till tingh och lagligen
weria jorden, derföre bleff Christiern Jep
ason inwist vthij för:de 1/4 effter det 13 Cap.
i Tingbalken, och de som iorden besittia och inne
haffua, måge haffua åhr och dagh att win
na den vth igen.
8r Kom för retta Clemet Jönson i Wereberga, en vng
landtzknecht och bleff beklagat at han hade belägrat
thuenne quinfolk, nemligen Ingridt Måns dotter
i Wereberga een enkia och en piga Kirstin Jöns
dotter i Tiercköll och aflat barn medh både, dett
parterna bekiende. Derföre sakfeltes Clemett
Jönson effter det 3 Cap. i Gifft: Balk: för mö
krenchningh till peningar - 40 marker.
  cronan 13 marker 8 ortuger  
  målsäg: 13 marker 8 ortuger  
  häradett 6 marker 5 öre 4
  heredtzhöfd: 6 marker 5 öre 4

Och för enkian effter hon war löskåna sak
feltes till peningar - 3 dlr
  cronan 2 dlr
  häradet 2 marker
  häradtzhöfd. 2 marker


Samma dagh framsteltes för retta een lös
kåna
Märit Jönsdotter i Kylhult, som en tidh
tiente lendtzmannen Nils i Kylhult, och ther
lät sigh belägra aff en tienstedrängh Jöns
Jönson lendtzmannens broderson hwilken haff
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 288 / sid 8 (AID: v49314.b288.s8, NAD: SE/VALA/0382503)