Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 345 / sid 65 (AID: v49314.b345.s65, NAD: SE/VALA/0382503)
64v
Jöns i Wekaboda Jon i Snelsböke
Erich i Exhult Capelan Her Jon ibdem
Här Påffuell i Vlfzbeck  


Skattaheman
En vtiord Kuddeboda benembdt kiörke
godtz ähr liggandes i Kuddeboda gårdh, skal
ransakas om der finnes tompt, eller om
jorden ähr affkieldrat eller huru stoor
hon ähr.

Kiörkeheman
Siögaridt renter smör - 2 lb der inne
ligger en frelses vthiordh hörer wälb. Oloff
Stråle till, renter smör - 1 lb ähr en
tridingh aff heela gården skall ransakas och
vthbrytas der om skall och skriffuas
Oloff Stråle till om.

Hynneridtz sochn
Trethult en crono vthiord renter smör
½ lb ähr för 60 åhr sedan affhist och alt sedan
legat öde, skall ransakas om det kan byggas
65r efter det ligger i almenningzmark och
kloffuetrådh.
Faghrult en skattagårdh renter effter
Päder Oloffsons åhrliga renta smör 1 1/4 lb
och effter Gudmun Gudmunsons åhrliga
renta smör - 1 3/4 lb och kunde böndernaa be
wijsa, at på 100 åhrs tidh tilbaka mins ingen,
at der ähr tagit aff Fägrult mer en 1 1/4 lb
in till 1617 då begynte häredtzskriff
ware
n Börge Päderson 1 lb 15 marker-.

Skatta torpare
Holmana skall synas om det kan bliffua
it halft heman Häraldt skall och synas
hwadh det kan giöra skieell fhöre. Kiöpet
skall och synas och skatleggas hwadh det
giör skiell fhöre.
Risbööke
skall och synas på samma sätt.

Hallaridtz sochn
Erich i Linnefalle Jöns i Halleböke Per
i Kråkeridt

Skattaheman
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 345 / sid 65 (AID: v49314.b345.s65, NAD: SE/VALA/0382503)