Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 287 / sid 7 (AID: v49314.b287.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6v Oensiö prästagårdh och drucko, när dee wåro ful
druckne bad prästen dem lägga sigh i en säng
hwilket tilbud Jöns inthet achtade, vthan
gick till en annor gårdh i samma by der war
en löskåna Ingeborg Andersdotter, hwilken
effter barnn stodh vthan kiörke, och sade at han
hade befalningh aff fogden henne fånga och
fhöra i häradtzkistan, togh henne med sigh vti
it fengeherberge, och der wåltogh henne, detta
haffuer för:de Ingeborgh för monga beklagat och
bekiendt. Men Jöns Anderson i Priseboda näkar,
säiandes sigh inthet haffua med Ingeborg att
bestella. Item framkom Swen Faijason,
och clagade at Jöns Anderson och en enspennare
kommo hem till hans vthij hans frånwaro, vp
slogo hans kiellare, togo ööll emot hustrunes
willia, och när han drucken war slogh sönder
en gryta, men det bleff bewisat att för:de
Carll enspennare både vpslogh kiellaren och
sönderslogh grytan vpsattes till widare ran
sakningh.

Sanna dagh bleff edle wälb. Jöns Jöranson
till Fylleskogh commisz: vthöffuer Elgzborgz
7r Elgzborgz lösen, inwist till wälb. Truls Pedersons
gård till Öijhult, nemligen et torp i Sillesborgh
rente
r smör - 2 lb för 62 dlr.  Wälbe:te Truls
Pädersin för sijn egen person i Elgzborgzlösen skyldigh
war.

Samma dagh framlade lendtzmannen Matt
tis i Lunden Börge Pädersons befalningzzedell
som han vthij cammerskrifuarens nampn, N. Per
Erichsons skriffuit hade befallandes at Mattis skulle
lefuerera honom rästtet på Elgzborgzlösens 5
termin datt aff Toffta den 10 Augustij 1618
noch framlade han Börge Pädersons quittens på
19 ½ dlr som för:de Börge för 5 terminen vpburit hade
dat den 18 Augustij 1618 aff Börge Päderson skriff
wit och vnderskriffuit. Och effter samma zedlar
presenterades på tinget i Öslöff vthij begga stådt
hållernes närwaro, och Börge Päderson bestodh sine
zedlar, såsom och loffuade willia betala Mattis i
Lunden
, det en nu inthet skiedt ähr, derföre
dömde retten at fogden med 4 nembdamen skul
le vthmiäta så månge peningar aff Borge Päder
sons bohagh.

Kom för retta Jöns i Esphult och sigh beklaga
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 287 / sid 7 (AID: v49314.b287.s7, NAD: SE/VALA/0382503)