Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 318 / sid 38 (AID: v49314.b318.s38, NAD: SE/VALA/0382503)
37v Samma dagh framlade w. Per Oloffzon,
saligh wälb: Måns Stiernes handskrifft
hwilken innehåller, och han bekienner sig haffua
länt aff för:de Per Oloffson vthij Stocholm reda
peningar - 20 dlr hwilka - 20 dlr han vthij
handskrifften begiärar och befaller at Per i
Lunnen, som vthi hans förläningh war betrod
om opbörden, skulle honom contentera och tilfridtz
stella, innan Johannes 620, hwilket han intet
effterkommit haffuer.

Item framlade Per Oloffzon cammerådtz be
swär dat 1613 der vthij förmäles at Måns Stierna
haffuer vpburit aff lantogzgerden, till bor
läger på 3 hästar, och 2 karlar, vthij 2 månader.
som inthet bestås, och löper peningar - 15 dlr
12 öre 9 3/5 [..].

Noch framlade Per Oloffson cammerådtz be
swär dat: 1617 förmälandes att Måns Stierna
haffuer vpburit vthij Berga åttingh peningar
48 dlr 26 öre 8 7/18  [..] huilket inthet bleff be
stådt.

Noch 1618 åhrs beswär förmälandes at wälb:
Måns Stierna haffuer vpburit öffuer en det
38r honom bliffuer bestådt peningar - 112 dlr
27 öre 7 3/10 [..].

Samma dagh framlade edle wälb: Truls
Päderson fordom fogde här i Sunnerbo hä
radt cammerådtz beswär, för åhr 1614 för
mälandes at wälb: Måns Stierna haffuer
tagit vthij sin förläningh öffuer det honom
bliffuer beståt peningar - 60 dlr.

Effter för:de Måns Stierna hade sigh så
ledes emot cronan förgrijpit och tagit öff
wer det honom ähr bliffuit beståt vthij
sin förleningh derföre dömbdes rentten i
qwarstadh vthij Berga åttingh och Rysby
sochn, till widare rettegångh när par
terna komma tilstädes och hwar kan fram
lägga sin skiäll till thes att cammerådtz
beswär bliffuer tilfyllest betallat.

Samma dagh kom för retta Ebbe
Jönson i Kylhult och inlade några punch
tar, som han hade emot sin måger Nils i
Kylhult
, först talade han tilll honom
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 318 / sid 38 (AID: v49314.b318.s38, NAD: SE/VALA/0382503)