Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 301 / sid 21 (AID: v49314.b301.s21, NAD: SE/VALA/0382503)
20v grendtzen, bleff fången och vptagen, aff
en post Börge Halffwarson, lades och i hä
redtz fengzle brede widh den andre tiufuen
Lasse Päderson, men posten togh sölffuer
och päningar så mycket tiuffuen i Vpland
stulit hade, och förde medh sigh till Stocholm,
vthij midler tidh toges tiuffuarne vthur
härededtzkistan, andtwardandes thuenne
fogdakarlar, Per Swart och Per Anderson,
i hender at föras ådt Jönekiöpingh, och på
wägen i Ösboo häradt i Tånne gierde, der
römde tiuffuarne aff wangömmo åt skogen.
Hwadh sigh belångar de huggh som Knutt Torson
och den andre knechten lade på tiuffuen, eff
ter thett bewistes här för retta at tiuff
warne wåro tuå frijska karlaar och arga
skalkar, och knechterne der emodt icke mer
en tree, och tiuffuarna grepo till wern,
derföre om så hade henda kunnat, och tiuff
uen för:de Lars Päderson hade lidit döden aff
de huggh knechterne vthgåffuo, då döm
mer retten honom oguller, förty om tiuff
wen hade rent werian egenom knechter
21r knechterne tå hade thet bleffuet der widh,
derföre dömmes Knut Torson frij, in
till des någon åklagare framkommer, tå
skall i deras närwaro fellas fulkomligh dom.

Samma dagh bleff anklagat at Jöns i
Prisebo hade skutit itt diur det han och
godhwilleligan bekiende, det vpetitt och nöt
i sin huus, derföre sakfeltes till att vth
giffwa effter H.K.M.tz straffordning
oxar - 3 str.
  cronan 2 str
  w Stellan M. 1 str


Kom för retta Anders Gudmunson i
Felleshult, en gierdeman, hwilken hade wa
rit i Wästerwik och leffwerat denne eff
terskreffne perseglar, spannamåll - 50 tnr
kiött och flesk - 80 ½ lb. smör - 15 lb.
och clagar at sedan han hemkom, och fog
den Gudmun Gudmunson hade recknat med,
haffuer han öcht perseglarne medh peningar
nemligan på huart lb smör - 1 ½ marker. på huar
tna spannamåll - 1 marker. på huart lb kiött
och flesk - 4 öre. huilket deras clageliga
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 301 / sid 21 (AID: v49314.b301.s21, NAD: SE/VALA/0382503)