Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 311 / sid 31 (AID: v49314.b311.s31, NAD: SE/VALA/0382503)
30v husbondens skuld, effter det ligger vnder
Erichstadh, rå och rör och ähr husbondens endskijlte
ägor.

Kom för retta Oloff i Biernaridt och clagade at
Per Oloffson i Rataridt hade slagit honom i
munnen medh en steen, sönderslogh läpan, och
en framtand, der om de wåre wenligen för
lichte, derföre vthfeste Per Oloffson för ly
tet peningar - 12 öre och för såramåll - 3 marker
  cronan 1 marker
  målsäg: 1 marker
  häradet 4 öre
  häredtz: 4 öre


Samma dagh framfördes för retta en vngh
landtzknecht Simon Simonson som i förgång
ne åhr 1621 bleff vthskriffuen, och när krigz
folket bleff vpfordrat folgde han sin phan vp
till Elgznabban, och der sielf siette i en hoop
rymde hit hem i häradet, och alt sedan gått
widh skogen, och nu i föregångne wårtidh
1622, den tidh öffuersten edle wälbor:
Nils Stierenskiyldh mönstrade, gaff han
dem alla som rymdt hade fridh och saker
heet at de skulle vthan all lifzfara giff
wa sigh vnder compagnij och fölia them
31r till feltet, så war och för:de Simon medh fijck
wenskap, och folgde en dagzleedh eller tuå, och sedan
rymde medh andra hit hem igen och gåt widh skogen,
och nu ähr fengzligh aff fogden för retta fördh, och be
kienner at han så giordt haffuer som förbe:t ähr.
Derföre blef han effer det 17 och 18 Cap: i Konungz
Balk: dömdt iffrån lijffuet, rymmer nagon vn
der konungens baner, then tima man till fianden
drager, eller från konungz embetzmannene eller
i resan som konungen eller hans embetzmän, vthij
sender. Hwar som så giör haffuer förgiordt lijff
och godtz, vtan han får aff konungens nåder.

Desze effterskreffne förrymde knechtar ähre 2
gånger rymde, och haffua giordt sigh till felt
flycktige skielmar, och icke willia sigh retta eller
bätra. Och för den skull effter öffuerstens
edle wälborne Nils Sierenssköldtz befalningh
biltuge lagde på häredtztinget den 14 Junij
vthij Eplenäs.
Nils i Holma, Thure Krook i Mark. S. Per Jöns
on Skräddare i Giöteridtz sochn, Benchtt Stel
lere i Hampnede sochn, Kielle i Kuddeböke i
Markaridt
z sochn, Jöns i Åkerbergshultt i Wrå
sochn, Steen Stenson i Abbishult i Wrå sochn,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 311 / sid 31 (AID: v49314.b311.s31, NAD: SE/VALA/0382503)