Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 313 / sid 33 (AID: v49314.b313.s33, NAD: SE/VALA/0382503)
32v Anderson, och en annor skieedh medh samma vå
pen, skencktes samma gångh Jöns i Biernaridt
lijka giordt med Gabriell Spperras och fru
Lezebetz Trolles nampn, nu ähr samma skedh
bespeiat hos Per Månson i Wallerstadh, och haff
wer tilförrene warit på Ösboo tingh lagh
fördt, och som här berettas ähr skiedan dömdh
målsäganden till, i S. Jöran Månsons närua
ro, och ingen execution effter domen folgdt, vtan
målsäganden som sit godtz medh witne kiänt
haffua, klagar sigh än nu retlöös.

Samma dagh kom för retta Trotte
i Halsiö och här för retta bekiende att Arf
widt Jönson i Halsiö, hade gåt på hans åker
och tagit goda kornneker aff hans traffuar
och burit på sin aker, och tagit vpätna neker och
lade på hans traffuar igen. Item säger att
han haffuer tagit, höö ifrån honom. Item
it rep ifrån klåckaren i Tånna, detta
kunde Trotte inthet bewisa, vthan på det
sidsta bekiende at han hade sagt effter sägn,
och rettade sin ordh, badh målsäganden om ven
skap derföre vthfäste effter det sidzta Cap.
i Ting: Balk: peningar - 3 marker.
33r
  cronan 1 marker
  målsäg: 1 marker
  häradet 4 öre
  häredtzhöfd 4 öre


Kom för retta en piga Benctta Benchtz dotter i Qwä
narp, och clagade at en bonde Oloff Haralson i Quä
narp, haffuer öffuerfallet henne och dragit hen
nes hårlåcker vth, hwilke hon haffuer lagdt här
i retten, men effter Oloff ähr ladegårdtz
bonde till Erichstadh, bleff skriffuit fogden
Per Erichson till at han stemmer honom till nä
ste tingh.

Samma dagh kom för retta Oloff i Hollie,
och clagade at Måns i Hollia haffuer åwarket itt
engastycke ifrån honom som tildömbdh war, der
före sakfeltes han effter det 16 Cap: i Byg Balk
till peningar - 3 marker.
  cronan 2 marker
  häredttt 4 öre
  häredtzhöfd 4 öre


Then andre dagen continuerades medh
lagtinget.

Samma dagh kom för retta ehrligh och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 313 / sid 33 (AID: v49314.b313.s33, NAD: SE/VALA/0382503)