Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 294 / sid 14 (AID: v49314.b294.s14, NAD: SE/VALA/0382503)
13v Samma dagh kom för retta Per Benchtson
i Trotteslöff, och sigh beklagade, at en liten
stalpeijk, och wanwettingh, och ryssapoik, som
tiente lutnanten Jon Börgeson, och honom giä
ste, skiött effter en kaija som sat på ladetaket,
och tolken fasnade i halmen, vpbrende en ny
lada medh loda och 2 rum, medh fähus till 60
alnar bygningh, sampt höö och säd i mars må
nadt. Och effer poiken war en wanueting
såsom och strax förlop sin tiensten, och han haff
wer inthet hos honom tilgå. Derföre och effter
thett faller bonden för:de Per Benchtson swårtt
at skatta och tillijka vpbygga gården, der
före feller retten en vnderdånigh förbön
för för:de Per Benchtson at han måtte niuta
en åhr frijheet på sin ½ skattagårdh i
Trotteslöf
f
, i wissa och owissa perseglar.

Ett cronoheman Stråhult i Wråå sochn
förbrent aff wådaeldh, allehelgonne tidh, al
ler fägården höö och sädh, begiäre en åhrs
frihett i wissa och owissa perseglar.
14r Then tridie dagen continuerades
medh lagtinget.

Samma dagh kom för retta Swen Ebba
son i Kylhult, medh sin hustru Ingridt Jönsdot:
beklagandes at en vngh knechtt benembdh Ebbe
Jönson i Dotebygdh i Traheridtz sochn, haffuer
nu i walborgemesse tidh vpå wägen till mun
stringen i Rydaholm, vthij Rhon, ihiälslagit för:de
Suen Ebbasons son, Nils Swenson, en ny
skreffuen knecht. Och haffuer dråpet sigh
sålunda förordsakat och begiffuit som nu fölier.
Först framkallades witnen som hos och när wå
ro, när dråpet skiedde, nemligen Benchtt Kiel
lason, Per Åkeson i Sonema, Thor Nilson i Tra
heridt giorde deras salighetz eedh på lagh
bookan, att thee wille beretta sanningen, hu
ru det dråpet förodsakades och tilgick i Rhon.
Och beretta sålunda, at när knechten som i den
ena stugan hade tagit herberge finge sigh
mat kiöpte ther en ölskåll, och Nils Swenson
kom in och badh giffua sigh drijcka, när han ha
de drucket sat Ebbe Jönson och Per Åkeson tilho
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 294 / sid 14 (AID: v49314.b294.s14, NAD: SE/VALA/0382503)