Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 351 / sid 71 (AID: v49314.b351.s71, NAD: SE/VALA/0382503)
70v sins dotters edle wälb fru Britte Lilliespar
res saligh Måns Stiernes effterlåtne
enkies föruerfwade breeff hwilket konungh
M.tz aff serdeles gunst och nåder haffuer w.
fru Britta aff sederles gunst och sins mans
tienst vndt och skienckt henne aff sins mans
förläningh 1622 peningar tuhundrede 20 dlr
breffuit dat i Stockholm den 30 Maij 1622
så bewistes att fogden i Sunnerboo häradt
wälb. Truls Päderson hade betalt cronan, för
det wälb. Måns Stierna hade vpburet
peningar - 60 dlr och effter det på både sidor
war cronones ingeldh, och förläningen war
här i häradet. Derföre dömbdes här för retta
cronan skulle haffua sina - 60 dlr igen,
och effter breffuit ähr wälb. fru Britta
serdeles skienckt och han betaladt, derföre
bhör saligh Måns Stiernes arfwingar
betala der en tuedell emott.
71r Samma dagh kom för retta Anders Hakonson
och på sins hustrus Ingridt Jönsdottes wegnar, clan
drade en fierdingh i Skirfwa, som Suen i
Forsa
haffuer innehafft, då bewistes aff it
gammalt bytesbreff giffuit aff her Jö
ran i Angelstadh 98 den 22 8bris, at en
benembdt Suen Jönson som war Ingredes styffa
der, och åtte hennes moder Ingridt till hustru,
hwilken åtte en heell fierdingh i Skirfwa
bortsålder för 40 dlr och inlöst igen aff sin fader
Jon Suenson en fierdingh aff Rya gårdh,
derföre bliffuer samma fierdingh i Rya in
gerdes moders N. Ingredes arfueiordh, men
ähr Måns Bengtson kommen till Rya gård,
och leckwäll bewistes, at den gamble quin
nan Ingridt hade ½ [..] och der till engh,
i Rya gård, sedan hennes man Suen döder war,
hwilken på rigzens togh bleff dödh, och en
tidh der effter sålde Suens bröder Jon och Per
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 351 / sid 71 (AID: v49314.b351.s71, NAD: SE/VALA/0382503)