Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 316 / sid 36 (AID: v49314.b316.s36, NAD: SE/VALA/0382503)
35v Samma dagh framlades i retta hederligh
och wällärd mans, her Dawidtz breff i Nötia, da
terat den 12 Junij 1616 förmälandes at Truls i
Bölmingarydh ähr fulmyndigh och mechtigh giordt
at bortskiöta till deras söster Ingeborgh Rasmus
dotter, all den iord och ethlöffue såsom Jon i [..]
ridt på sin hustrus wegnar, och Jöns Rasmusson
i Tomaridt arft haffuer, vthij Östragården i
Bölmingarydh och haffua derföre vpburet vthij
suenst och tyst mynt peningar - 18 dlr.
Item haffuer Brittes man Arffuidt i Bölmingary
betalt - 7 dlr danst mynt på för:de jordadeell.

Anno 1622 den 9 Julij stodh laga
tingh i Synnerbo häradt wid retter ting
stadh Hampneda, näruarandes, edle wälb:
Truls Kåse till Öijhult, konungh M.tz befal
ningzman ehrligh och wälachtat Päder Oloff
son till Quäningarp sampt häredtz nembdh.

Nemden  
Jöns i Rydh Oloff i Holegården
Måns Botelson i Horn Anders i Bråna
Ebbe i Hiulsnäs Lars i Broddaltt
Esbiörn i Lönshult Gisle i Tranhultt
Lars i Alanskiöp Anders i Berghem
Nils Bugge i Skaarp Nils i Rydh
36r Samma dagh framsteltes i retta den
högloflige konungzlige hoffretz förklaringh
på någre liffzsaker dat: Stockholm den 17 Maj
1622 och förmäler som effterföllier.

En dom ifrån Synnerbo öffuer en gifft man,
Jöns i Ekhult, som haffuer belägrat sins hu
strus sösterdotter, the kunna icke benådas vtan
at stådthållaren later them både stå sit straff,
effter domen.

Noch en dom ifrån Synnerbo öffuer en dråpa
re Lars Benchtson som haffuer ihiälslagit Jöns
Jönson, dråparen skall en på någre åhr leggas
biltugh, och sedan niuta fridh, och det låta den
konungzlige ret få weta, och skall dråparen
giffua målsäganden böter, som dem åsember,
och sedan stå vppenbara skrifft. Actum ut supra

Magnus Greffue
Jacob Jacobson.
wijse preesedent

På den konungzlige
rettens wegnar.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 316 / sid 36 (AID: v49314.b316.s36, NAD: SE/VALA/0382503)