Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 290 / sid 10 (AID: v49314.b290.s10, NAD: SE/VALA/0382503)
9v bleff Bencht Nilson vthskriffuen, och moste
nu tiäna. Derföre ähr rettens ödmiuka begiäran,
att effter deras leijgde knecht tienar, dett måt
te recknas för Bencht Nilson, och Bencht gåffues
löös, helst effter hans broder tienar.

Samma dagh kom för retta en gammall qwinna
Elsa Pädersdotter i Kånna hennes dotter Benchta
Nils dotter medh sine nembste slecht och skyldmen
beklagandes at en fogdatienare Suen Jönson
haffuer i förleden sommar 1621 om midsommars
tidh, vthij Liunga prästagårdh hade ihiälhugget,
en tienstedrängh för:de Elsas son, Per Nilson, och
haffuer dråpet sigh sålunda förordsakat som här
effter antecknat ähr. Först framkom
Torkell Brånd, en god danneman, effter sin
afflagde eedh, witnade huru trettan förstt
ypnades inne i stugan. Widh de såto till bordz
om måndagz natten, togh Torkell Brånd en
kanna och med sin stalbroders tilhiälp drack
dråparen och hans stalbroder till, som sitian
10r sitiandes wåro widh det andra bordet. När kannan
war leffuererat togh dråparen Swen Jöns
on kannan, och medh sin stalbroder drack 2 andra
till, och effter den tienstedrengen som dräpen
bleff hade sat sigh till bordtz medh, förtröt thett
honom at Swen Jönson drack honom förbij, begyn
te trugas och giöras wreder. Tå fick husuärden
her Bencht i Liunga höra at drengen giorde sigh
onyttigh, gick till drengen seijandes, iagh satte
tigh at achta på mina giester, och skynda them alt
got till, och icke till att sittia widh bordet, och för
törna mina giester, bödh drengen gå iffrån bor
det och legga sigh. Något der effter en tim
ma widh pas, kom drengen igen, satte sigh hos
Swen Jönson, frågandes honom om han war en
horvnge, mädan han drack fram om honom, Suen
Jönson swarade, iagh kienner hwarken tigh eller
tina föreldrar, och inthet wet antingen du äst
echta eller icke, det kommer migh fögo widh.
När drengen begynte flux ifras, sade Torkell
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 290 / sid 10 (AID: v49314.b290.s10, NAD: SE/VALA/0382503)