Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 343 / sid 63 (AID: v49314.b343.s63, NAD: SE/VALA/0382503)
62v Samma dagh framsteltes för retta en lös
kåna
Kirstin Jönsdotter hwilken i föregangne
åhr tiente på Tofftaholm och där ähr bleffuen
haffuandes, och bekienner at en drängh Bencht
Arfwidtzon som tiente på gården ähr barnnafa
deren, haffuer och en annor drängh Bonde belä
grat henne, som och der tiente. Item bekien
ner och at en hoffman, belägrade henne på
wägen ifrån Wernamo marknadt, och wett
inthet hans nampn, men effter Benchtt
hade bedriffuit lönskaläger medh henne dömde
retten, han skulle haffua förgiordt sin lhön,
och böta peningaar - 3 dlr. Item Bonde i lijka
måtto förgiordt sin lhön, och böta peningar
- 3 dlr. Item hade Knut Jeppason och Tor
kell Håkonson hugget en grön eek på Toff
ta skogh, sakfeltes effter lagen peningar
- 3 marker. Hans i Flattige för en eek -
3 marker.

Samma dagh km för retta en vngh drängh
Nils Faiason i Stråhult i Odensiö sochn,

63r hwilken haffuer belägrat en löskåna Ing
eborgh Jönsdotter, och affladt barn medh henne
hwilken och haffuer sigh tilförrene thue gång
er försidt det han bekienner, derföre vthfäste
Nils peningar - 3 dlr.
  cronan 2 dlr
  häradet 2 marker
  häredtz: 2 marker

Item vthfäste kånan för:de Kirstin för lön
skeläger peningar - 6 marker.
  cronan 4 marker
  häradet 1 marker
  häredtzhöfd. 1 marker


Samma dagh kom för retta en vngh drängh
Lars Påffuelson hwilken haffuer belägratt
en lööskåna Märit Jönsdotter, och affladt
barn medh henne, det de båden haffua bekiendt,
och wåro skylde till andre och tridie leedh.
Hwilken skyldskap bleff recknadt för mö
krenchningh, effter de ledarne icke finnes
förbudne, derföre vthfeste Lars för möö
krenchningh till peningar - 40 marker.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 343 / sid 63 (AID: v49314.b343.s63, NAD: SE/VALA/0382503)