Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 329 / sid 49 (AID: v49314.b329.s49, NAD: SE/VALA/0382503)
48v och serdeles aff skattagården, och vthgiffuett
för deras arfzret i skattegården, Traheridt,
haffua haffua de med deras bodskap trängt
sigh in på deras fämark, såsom och tiluelledt
sigh skogzlott till elbrand och annor fördeell,
och begiärade bliffua medh them ifrån skieldh
Då swarade de i Traheridt, at de aff ålder
haffua haft deras fädrifft och skogzlodt
in på Teuhulta skogh, och vthwiste deras
gamble fäbrodere thuenne den ena vppe
emot skogen den andra emot Aggaltt
Aggalta swinahaga, och sade sigh inga
andra fämark haffua, vtan allena itt
litet liungrydh, begiärandes at retten wille
det öffuersee thet them icke näkas kunde
Då ledsagade Traherijdtz åboer oss på
liunghrydh på Traheridtz haaga, och vth
wiste deras fämark, då fans deras
berettelse sanferdigh, dy der möter strax
en bolby Miäridt 3 gårdar, och andre byar,
så att Lilla Aggalt haffuer sat sit frid
49r fridbende mit vthij Miäridtz fridbende och
förteget dem alle deras gamble fämark
i Traheridt.
Hwad belongande dee 3 steenar som lågo på
jorden, widh Bosabokan, dee ogillas, derföre
dömmer retten, at engamarket må gå
ret fram ifrån stenmerket som de både
hålla för got, och gienast ådt den gamble
hegdegården som kommer ifrån Qwinnaltt
der Stoora Aggalt och Qwinnalt i gamble da
gar med deras fridbende haffua möt hwaran
dre, och hwadh öster fhöre ähr dömmes till cro
negården, Stoora Aggalt. Men belongande
det stenmerket som Kielle vthwisade på
engen, widh Lilla Aggalt det kunde nemb
den icke gilla, vthan den gamble häffden
i Beckagården, der stå monge enestaakar och
ekestaakar vpdroges, den häffden dömbdes
gill och stadigh.
Ithem det stenmerket som dee i Lilla Ag
galt vthwiste på swinehagen vthij en
liungbacka, på jorden och icke på stenar lagdh,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 329 / sid 49 (AID: v49314.b329.s49, NAD: SE/VALA/0382503)