Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 307 / sid 27 (AID: v49314.b307.s27, NAD: SE/VALA/0382503)
26v medh breff och documenter och hwadh dee
tenchte till at förswara gården medh,
eliest tapa saken.

Samma dagh kom för retta Jon Prång
are i Tutaridtt, en skattabonde, och cla
gade, att Gudmundh Gudmundsons tiä
nare Jacob Jönson och Föringa Suennen,
hade giort honom oret och kommit öffuer
druckne i hans gårdh, och vthpantade klöf
we skatten som der rästade, när Suen kom
i stugan sade han till Jon, hwar ähre dina
klöffueskatz peningar, Jon swarade Gud
mun Gudmunson haffuer giffuit mig
dagh till han kräffier sielffuer.
Swen sade det ähr löngn husbonden
haffuer befallat os vpkräffia rästet
då wende Suen emot döran och wille
gåå vth, och föll 2 gånger widh golff
uet, i sin druckenskaap, och Jon halp
honom vp, när dee kommo vth på gården
tallade Jacob Jönson till honom på
27r samma sät, om klöffwaskatten, och bonden
swarade honom som tilförene för:t är.
Då slogh Jacob Jönson på munnen, då sadhe
Swen neij du kant inthet slåå, så skall
tu slåå, slogh så först medh den ena handen
så medh den andra, Jon på munnen, när
Jon vndslap gaff han sigh ådt stugan, i sitt
höghsäte, Jacob och Suen lopo flux effter
med deras dragne werier, och Suen högh
3 hugg öffuer bordet, och Jacob stack ådtt
honom medh werian, då fick bonden hwar
ken såår blådnat eller blodhwite, ähr och
bonden förlichter och beder för dem, och be
kienner at han ringa skada, fåt och be
kommit haffuer.

Item bleff och beklagat at Swen i
Föringe hade tagit et stoodh ifrån wälb:
Nils Siöbladtz ladegårdtz bonde, vthe
på markan ifrån Per Jönson i Ifla
bonden owitterligit, och redh vth till
Markaridt
3 stoora mijll.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 307 / sid 27 (AID: v49314.b307.s27, NAD: SE/VALA/0382503)