Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 310 / sid 30 (AID: v49314.b310.s30, NAD: SE/VALA/0382503)
29v icke slap sporhöggh han hustrun illa, sedan nu
bonden slap vp gaff sigh vthom gården, då lop
Måns honom emot höggh honom it blodhwijte i
huffuodet. När de hade fåt hästen igen kom
mo de sedan igen 2 gånger, gingo in vthij hu
sen, vthslogo miölk och flööt miöll och hwadh
der fans i husett, sedan höggo en yxa i stenen
detta bleff vpsat till nästa tingh, och skall
skriffuas wälbördigh Arfwidt Jönson
till, at han låter komma sin tiänare hijtt
till retten, och swara denne gerningh.

Kom för retta Erichz hustru i Simmarp,
en ryttarehustru, och klagade at Benchtt på
Torg
et, hade öffuerfallet hennes drengh
widh Berga, och kiendt oret menandes wara
en annor, mindre drengh, som honom tient
hade och honom ifrån lop, och stack honom
med en dart, egenom armen, så at han hema
war i bästa wårtidhen, gåt wanförd, Item
bleff och bewisat at för:de ryttare Erich i Sim
marp hade och öffuerfallet för:de Bencht på
Torg
et och stucket honom medh en weria
30r widh örat, så at blodet honom i det nembsta
förlopit hade, såsom och mycket ledewatn, vth
flotet, så at han inthet förmår komma till
tingz denne gången. Derföre bleff detta
vpsat till han kommer aff sengen.

Samma dagh kom för retta wälbördigh
Jöns Jöranson, och tallade till Jöran Chri
stopherson om 23 dlr peningar, som han honom
skyldigh war, och effter han offta haffuer
loffuat betalningh, och icke hållet, icke hel
ler kan få löfftesman eij heller ähr sielf
uer betrod, derföre bleff så affdömbdt, att
samma gield skall mietas aff hans bohagh,
der till för:de Jöran sielf gaf samtycke, der
till och sielffuer nembde sina miätesmen,
nemligen Per Carlson, och Erland i Huite
ridt, och wälb: Jöns Jöranson nembde på sin
sida Jon i Ingelstadh och Per Benchtson i Trot
teslöff, och skall miäta allan lösören bo
skap och inuaror, kopper och hwadh de finna,
som tilförenne för cronones rest icke pan
tat eller qwarsat ähr, men belongande
åhrswexten kunne man icke miäta för
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 310 / sid 30 (AID: v49314.b310.s30, NAD: SE/VALA/0382503)