Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 327 / sid 47 (AID: v49314.b327.s47, NAD: SE/VALA/0382503)
46v
  de så förlichte at Päder i Kullegården skulle
giffua Erich Torson oxar - 3 str lärofft
20 alnar, och sedan skall detta wara dem e
millan en afftallat saak.


Greffue 
Magnus
Desze gårdar vpbiudas första gångh
Thormenhult - en gård
Ortengh - ½ gårdh
Hampnede torp - 1/4 gårdh
  ½ Östragården Ifla
1/3 i Åhrhultt - 1
1/4 i Giöshult - 1
frelse Wedåsa - 2
Qwenarp - 2


  Samma dagh kom för retta bönderne i Kånna
sochn beklagandes at ohyra och mark haffua
förtert och bortfelt mestadels aff deras
åhrsuext, så at de icke förmå vthgiöra ska
ten 1622. Effter det och bewistes at de
fingo stoor misuext på åhrsuexten i fioll
1621. Skattegården i Kånna 3/4 slet borte
Cronegårdh 3/4 slät borte Cronegård i Beck 3/4
slet borte.
47r Thenne effterskreffne haffua ransa
kat och på tinget nederlagdt deras eedh.
Börge i Hagalt Jöns Clemmetzon Anders o
Beck
Clemet ibidem Nils ibidem Lars ibidem.


Samma dagh kom för retta Nils Olson i
Höreda
, en nyskriffuen knecht, hwilken
effter han war boandes endeste sochn, fick
han förloff, at leija för sigh en warachtigh 
karll i tiensten Harall Suenson, och gaff
honom peningar - 80 dlr en engelsk
klädningh och en hat.

Kom för retta Lars i Tansiö fulmyndigh
på Måns Oloffsons wegnar i Linhult och
tingskiötte 1/4 aff Linhulta gårdh ifrån Måns
Oloffzon hans barn och arfwingar födda och
ofödda, och tilegnandes in vnder Måns Jönson
i Vpsala för peningar och sölfuer - 70 dlr.
Karin Larsdotter.

Samma dagh kom för retta en cronebonde
Kielle i Aggalt hwilken en tid långh haff
uer clagat at hans grannar i Lilla på en ½
skatgård boandes giöra honom intrengh
och förfångh på någre ägor som han förmenar
skola höra cronegården till och för den skull

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 327 / sid 47 (AID: v49314.b327.s47, NAD: SE/VALA/0382503)