Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 305 / sid 25 (AID: v49314.b305.s25, NAD: SE/VALA/0382503)
24v eller der Nils i Kylhult får Qwarnegarden
igen, då skall han der haffua sina peningar
nederlagda, och gården i possesion, så lenge han
förmår bruka gården och giöra der aff
skat och skull.

Framsteltes för retta Lars i Gräsholma
i Traheridtz sochn, en skattabonde och blef
anklagat at han hade hugget 3 gröna e
ker. Derföre han sakfeltes till peningar 9 marker
Nils i Dotebygdh för 8 str peningar - 6 dlr
Börge i Gröne för 2 str peningar - 6 marker
Thor i Sonama för 1 str peningar - 3 marker
Per ibidem för 1 str peningar - 3 marker
Suen i Dotebygd för 1 str peningar - 3 marker
Jon Päderson i Sonema 1 st peningar - 3 marker

Samma dagh kom för retta häredtz
skriffuaren ehrligh och wälachtigh Börge
Päderson och vpböd sigh för heela häradett,
tilfrågandes them om de hade honom
något till at beskylla i en måtto eller
annor, då wille han swara hwariom
effter sit kieremåll, till lagh och rett,
25r lida och omgella hwadh retten effter skiä
ligheet och noga ransakan funno honom brodz
ligh wara, her till swarades aff präster
skapet, nemligan lendtz och fierdingzmen
sampt krigzfolket och menige almoge, at
de inthet hade beskylla Börge Päderson,
thet hans ähra och goda nampn kunde wa
ra till förkleningh, vthan gåffuo honom
det witnesbörd, at han hade giordt hwar
iom och enom lika och rett, och eliest sigh så
förehållet i leffuarne och omgenge som
en ehrligh man egnar och bhör.

Kom för retta Ingemar i Berghem, medh
sin hustru Benchta och vthfäste en 12 manna
eedh, att hennas fader Oloff Jonson, icke
hade denne effterskreffne söskonne, 
i liffue den som slagen bleff, Erich Olson,
Anna Olofzdotter och Botill Olofzdotter,
hwilken lagh honom bleff förelagd gåå
och fulgiöra till walborgemesse tingh,
Her emot vthfeste Swen Hansson
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 305 / sid 25 (AID: v49314.b305.s25, NAD: SE/VALA/0382503)