Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 336 / sid 56 (AID: v49314.b336.s56, NAD: SE/VALA/0382503)
55v Esbiörn i Faghrult och ingen rösleskogh yter
mera begiärade, at häffden på felleskoghen
sålunda begynt ähr som för:bet ähr, haffuer den
gamble vthleffuade mannen Clemett i Trins
hult
, som bekienner sigh wara öffuer åttetio
åhr gammall för nembden giort sins salig
hetz eedh. Item bewistes och at för:de Clemett
för it åhr sedan war så kranck at han icke
annars tenkia kunde än döden wille wa
ra hans giäst, kallandes till sigh prästen,
och eblan annat som prästen honom förehöltt
frågade han honom, huru den häffden emillan
Faghrult och Trinshult begynt och förord
sakat ähr, då haffuer Clemet giort samma
bekiennelse och bidit Gudh at han aldrigh san
nare skulle förlåta honom hans synder att
han hade sagdt sanningen till. Item att
det höghwerdiga sakramentet aldrigh
skulle komma honom till tröst och hugh
nadt här eller i en anner werdh om han
icke hade bekiendt sanningen, der oppå och
prästen hade giffuit sit breeff och witnes
56r witnesbördh. När Esbiörn i Faghrult
som altidh söckte granna tycke och hwadh han
wille och trengde hos dem heffda, gaff dem
therföre bön och goda ordh, doch war och hans son
Jon Esbiörnson trädde till gården Faghrult,
grep han till medh alfwar, och der hans fader
för bön och godh ordh hade en fodtzmon hos sin
granna, der wille Jon Esbiörnson haffua
både fötterna, icke för bön eller godh ordh vtan
för sin egen rätt, och will wara lijka medh
Lars Clemedtzon i Trinshult at fella rösle
skogh det han och haffuer påskina låtitt och
nederlagdt mycken skoogh, och haffuer doch
ingen gillandes skiäll at fundera sin sak
oppå, vtan allena sins faders häffdh, hwilket
medh willia bön och wenskap begynt ähr.
Item beklagade och bönderne i Trinshult
Lambakulla och Ragnillakiöp, at en bonde
i Faghrult widh pas 80 åhr sedan haffuer
låtitt ingropa en madhengh som ligger
wästan åhn, som effter it gammalt taall,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 336 / sid 56 (AID: v49314.b336.s56, NAD: SE/VALA/0382503)