Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 304 / sid 24 (AID: v49314.b304.s24, NAD: SE/VALA/0382503)
23v Samma dagh tallade Nils i Hellerne till
Gisle i Tranhult, om 18 dlr peningar han gick
i löffte för, Frende Päderson i Stensnäse
torp, för de oxar han aff Nils i Hellerne
borgat hade, det och Gisell bekiende, der
före dömbde retten at Gisell må wara sin
och loffuen stendigh, och betalla Nils i Hel
lerne förbe:de 18 dlr peningar.

Samma dagh framlades i retten Konung
M.tz alles wår nådigeste konungz och her
res vnderskreffna och förseglade man
dat. dat Stocholm den 30 Julij 1621
förmälandes att then oendeliga trettan
och clagan om skiutzningh, skulle bijleg
gas och förkommas, helt widdh denne
stoora konungz wägen. Derföre bleff nu
giordt en sådan ordningh. Först att
mantalet widh wägen, så många man
medh omlagningh nå kan, skatte crone,
2 frelse emot en recknade, sedan
bleffuo de andre som ifrån wägen
24r fierran boandes ähre, och recknade, och be
löper sigh dobbelt emot, så at en bonde som
widh wägen boandes ähr, skall haffua
thuenne skatte eller cronegårdar eller
4 frelses gårdar, och bleff nu till widare
proff, affsagdt, at de som ifrån wägen bo
andes ähre, skolla giffua de som widh
wägen boo, och dageligan skiutza, peningar
- 1 dlr eller des werde och ehrliga betalla
innan walborgemesse dagh, eller böta hwar
hwar 3 marker och vthlegga både peningar och böter.

Samma dagh bleff afftalat, emillan Påff
uall Jönson i Tiushult och hans medharf
wingar, at de skulle giffua Nils i Kyyl
hult
, aff det bördtzhellet hans föräldrar
vpburit hade för Qwarnegården peningar - 6 dlr
och 10 dlr skulle bönderne som boo på Qwar
negården vthlegga, eller och Lars Krem
mare, ifrån sigh betalla så frampt han
will flöttia till gården, och på tijo daller
drager Nils i Kylhult skada, eller
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 304 / sid 24 (AID: v49314.b304.s24, NAD: SE/VALA/0382503)