Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 295 / sid 15 (AID: v49314.b295.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14v tilhopa, i bencken och fingo maat. Då begynte
Nils Swenson öffuerfalla Ebbe Jönson, medh
elach mundbruuk kallande honom hunsfott,
lichnade honom wijdh en hop oskäligh creatur, he
ster, stoodh hundar, och annat oquemligit, då badh
Ebbe Jönson honom gierna at han wille wara
stilla, och låta honom medh fridhen, een gam
mall kneht Vdde i Traheridt, lärde honom
då begynte han öffuerfalla den gamble knech
ten, medh oskiäligt mundbruuk, dernäst och
deslijkast de andre knechterne, togh vthij ho
nom, vthdrogh puniorten, stack i deras kläder,
sedan gick Nils Swenson vt i den stugan
där han hade länt huus, och fick sigh maat, och
mädan han vthe war bar hustrun och bonden in
sengekläder till knechternes behoff, och en
piga fick Ebbe Jönson en dyna, seijandes
haffuer iagh icke mher at hielpa, så må du
haffua denne dynan vnder tigh, och knech
ten giömde dynan vnder sätitt till des han
fick weta hwar han skulle ligga, omsider bleff
honom loffuat att ligga i en benck fram
15r framman vngnen, dit gick han, och den gamble
knechten Vdder, affklädde deras kläder, heng
andes belte och kniffuar på weggan, och gingo
i skiorterne, sättiandes sigh för spisen, kiö
pandes een öölskååll widh dee så såto kom åter
Nils Swenson in i deras stugo, badh giffua
sig dricka, och de skienckte honom. När öl
skållen war vthdrucken, gick den gamble
knechten at kiöpa en annor ölskåll, och som
han kom på gården kom Nils Suenson, togh
vthij ölskålen, bad giffua sigh dricka, Vdder
swarade näij, will thu dricka så må du kiöpa
effter du haffuer ölet i dit herberge, Vdder
gick in medh ölskållen och Nils Suenson gick
i sin stuga, och han och hans stalbroder samman
skote på mannen 1 ½ runstycke, och de begynte
dricka, när de wåro druckne, begynte Nils
Swenson truga och vndsäga knechterne i
den andra stugan, lop wreder och galen, in
vthij den andra stugan, der knechterne
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 295 / sid 15 (AID: v49314.b295.s15, NAD: SE/VALA/0382503)