Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 289 / sid 9 (AID: v49314.b289.s9, NAD: SE/VALA/0382503)
8v haffuer begiffuit sigh offuer grendtzen, och
tiänar i Danmark. Och effter lendtzmannen
icke giorde sit embete och togh dem i borgen
derföre dömde retten at han skall förskaffa
drengen igen eller swara till hans saak.

Samma dagh kom för retta Nils Päderson i
Boarid
t och sigh beklagade hiemmerligen på mön
stringen i Moada 1621 inskreffuen till knecht
i staden för en förlammat nyskriffuen knecht
Jon Päderson i Östraby och bewistes att för den
roten som Nils Päderson stodh skriffuen vthij,
på vthskriffningzmötet bleff en warachtig karll
wthwaldh till knecht benembdh Per Påffuelson,
som gick egenom munstringen wid Moada.
Leckuäll egenom oret berettelse haffuer öffuer
sten edle wälborne Herreman Wrångell ta
git denne för:de Nils Päderson aff samma rota
så at thuenne karlar ähre skreffna aff en ro
ta, och för den andre roten som Nils Päderson
bleff löös giffuen ähr ingen knechtt.
9r Derföre och effter Nils Päderson egenom omildh
berettelse ähr oret skiedt, haffuer retten medde
lat honom häradtz bewis till nestkommandes
munstringh. Och ähr rettens betenckiande att
der en knecht endteligen skall tagas i staden
för Jon Päderson, då bör han tagas aff samma
rota, och icke 2 aff en rota, hwilket ähr emott
H.K.M.tz instruction haffuer och Nils Päderson
sochnenes bewijs att han nidhföll aff en byg
ningh på Stensnäs och aldrigh förwinner den
skadan.

Samma dagh kommo för retta Bencht och
Anders Nilsons söner, och här för retten bewiste,
at för någon tidh tilbaka bleff Anders Nilson vth
skriffuen. Och tå bleffuo både bröderne sams at
vthlega i knechtatiensten en warachtigh karll
benembd Nils Päderson i Tansiö hwilken leff
wer och tienar vnder compagniet ähr och med
på toget. Sedan bleff för:de Anders Nilson vth
skriffuen, tienar och vnder compagniet och ähr
på toget. Nu senaste vthskriffningen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 289 / sid 9 (AID: v49314.b289.s9, NAD: SE/VALA/0382503)