Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 285 / sid 5 (AID: v49314.b285.s5, NAD: SE/VALA/0382503)
4v och en gammall klädeskappa och en långh bor
duk, detta godtzet finnes hos Anders Panck, och
han giömde tiuffuegodtzet. Item haffuer och
för:de Nils bekiendt, at den andre förrymde knech
ten Nils Jönson i Elinge haffuer råt honom
till at stiälla och wist honom lägenheet hos en
hop förmögne bönder, säiandes för honom hwar
deras peningar och sölffuer stodh, nemligen
hos Ebbe i Hiulsnäs, Jöns Jeppason i Rydh,
Nils i Kieskhult och monga flere men Måns näker.
Noch bekienner Nils Månson at Torarpa Pellen
haffuer för honom berettat, at Anders Panck
med sine söner, haffua stulit i Rataridtt och
Pelle fick 4 dlr för han skulle dölia.
Item haffuer Nils Månson stulit ifrån en
piga Karin Trulsdotter, en dansk cronedaler
och 2 öre peningar en liten kiedia och sölfnåll.
Item mädan Nils Månson lågh i häradtzfengz
le vthij Hampnede kista, förtingade han
med en piga Kirstin Gudmunsdotter som
tiente Jöns Tuffwasön i Hampneda, at hon
fick honom in till sigh i fångakistan en wed
yxa der medh han hög en half nat, förderfwan
5r förderfwandes fengzlet, thet och pigan här för
retten bekienner.
Till förhöör och proff framfördes för retta
Anders Panck i Loffzgården, hos hwilken Nils
Månson hade insat 2 tiortlar en gammall bor
duk och en kappa effter som tiuffuen bewisar
honom i munnen. Men Anders Panck nakar på
det högsta, leckuäll witnade Anders Simonson
och en fogdakarll Anders Jönson, at de folgde
tiuffuens fiät och fotspor hem till Anders Panckz
gård, och tiuffuen hade lagdt godtzet i kalgården,
gick gienast i stugan, och Anders Panck wiste
sin peik vth effter godtzet och peijken inbar godtzet.
och effter det hade om natten warit snöslagg,
war tiuffuagodtzet wåt bleffuet, och Anders
Panck sielffuer hengde tiuffuagodtzet på stäng
er kringhom stugan at torka. När fogda
karlarne Anders Jönson och Anders Simonson
förnwmmo at tiuffuen hade dit bäret godtzet,
bekiende de för Anders Panck at de honom mis
tenchte at han fördolde godtzet, då försuor An
ders Panck sigh, at han inthet tiende Nils
Månson, eij heller någon tidh set eller om
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 285 / sid 5 (AID: v49314.b285.s5, NAD: SE/VALA/0382503)