Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 299 / sid 19 (AID: v49314.b299.s19, NAD: SE/VALA/0382503)
18v han brödtz medh Elin, dömbde retten att
han måtte straffas medh fengelse, till
watn och brödh i Hampneda kista, vthij
en månadt, at späkia kiötet hwilken dom
bleff exequerat.

Gårdar vpbiudas
½ Swineberga på 4 ½ skeppelan när - 1
Moslunda
itt torp - 1
½ Linnefall på 8 skeppelandh när - 1
1/4 aff Ånäs - 1
1/4 aff Bohuk - 1
1/3 vthaff 1/4 i Boarp - 1
½ Norregården i Berghem - 1
Lunnarp
- 1

Kom för retta Lasse i Moanäs, och sigh
beklagade at Gudmun Gudmunson hä
redtzfogden icke en nu haffuer contenterat
och betallat de oxarnne han aff honom ta
git haffuer, effter som fogden på tinget
i Öslöff, den 30 Nouemb: i begge stådt
hållernes närwaro, vthloffuade, derföre
19r dömmer retten att fogden Per Oloffson
tager aff Gudmun Gudmunsons rest, och
betallar Lasse i Moanäs, och steller honom
clagelös.

Samma dagh kom för retta Nils Bugge
i Skaarp, fulmyndigh på Jöns Rasmusons
wegnar i Tommaridt, och bekiende at han
hade sålt Börge i Tommaridt en tridingh
vthaff en ½ fierdingh i Tommaridtz gård
och derföre vpburet rigz daller - 16 str och
en tynna rogh, Item framlade Börge
Larson it lagafångz breff giffuit aff
wälb: Nils Siöbladh till Rönnäs Anno
1603 then 12 Junij, å rettan tingstadh Hampn
eda, ther vthij förmäles at Börge Larson
laghligan haffuer kiöpt halffuer fierdingen
aff heela Tomaridtz gårdh, och derföre giff
wit jordh och päningar till hundrade fem
tijo thuå dlr. Item framlades och it laga
fångz breff giffuit aff Nils Eskelson 1620
den 3 Februarij förmälandes at Börge Larson
haffuer lagligan kiöpt en tolftingh aff
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 299 / sid 19 (AID: v49314.b299.s19, NAD: SE/VALA/0382503)