Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 352 / sid 72 (AID: v49314.b352.s72, NAD: SE/VALA/0382503)
70v Per Jonson och bort jorden. Nu skulle Måns gå
hem effter sin iordebreff och komma igen
i morgon.

Den 20 Januarij 1622 war Nils Faia
son senaste gångh i Eka och lågh medh Påff
wals dotter, och hon bekiende sigh samma gångh
bliffwa haffwandes.

Samma dagh gaff wälb Jöns Jöranson
sin gamble tiänare Jöran Christopherson till
20 rigz dlr som hans fader S. her Chri
stopher skyldigh war och loffuade at han
dem aldrigh kräffia skulle.

Samma dagh presenterades här för retten
den höghloflige konungzlige hoffredtz
nådiga förklaringh belongande den saken
i Vlfberga så lyder förklaringen.

En dom ifrån Sunnerboo häradt öff
wer en ogifft drängh benembdt Måns
Månson i Vlgberga, som haffuer belägratt
en
71r gifft kåna, Agnes Pädersdotter, horkarl
len skall böta - 4 dlr och kånan - 80 dlr
  cronan 8 dlr
  häradet 20 dlr
  häredtz: 20 dlr


Kornberga i Rysby sochn frelse - 1
1/5 i Linnefall 1 1/4 Östra Kalshult 3
1/5 Brecknetorp 3 Terhult - 3 Orberg -  
3 Hampnatorp 3 1/4 Östra gården Ifla -  
1/3 aff Århultt 3 1/4 aff Giöshult 3
1/6 aff söra gården Wereberga - 1
Benchtes arfdapart i Markaridt - 1
1/4 aff Söre Skersaridt - 1
1/8 i halfuer Beckaridtz - 1. 1/4 i Boarp

Samma dagh framsteltes för retta en
löskåna Ingridt Påffualsdotter i Eka
och nu som tilförrene bekienner at hennes
fästeman Jon Månson i Öslöff, det han
och här för retta bekienner. Bekienner och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 352 / sid 72 (AID: v49314.b352.s72, NAD: SE/VALA/0382503)