Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 317 / sid 37 (AID: v49314.b317.s37, NAD: SE/VALA/0382503)
36v Samma dagh vthfäste dråparen Lars
Benchtson i Ekenäs för det dråp han hade be
driffuit på Jöns Jönson, effter han aff den
höghlofflige konungzligen hoffret till liff
wet förskonat, peningar - 80 dlr.
  cronan 53 dlr 10 öre 16
  häradet 13 dlr 10 öre 16
  häredtzhöfd. 13 dlr 10 öre 16


Samma dagh vthfäste den dråparen
Suen Jönson, som ihiälslogh en drängh Per
Nilson i Kånna, och ähr aff den högloflige
konungzlige hoffret till liffuet förskonat
vthfäste peningaar - 80 dlr
  cronan 53 dlr 10 öre 16
  häradet 13 dlr 10 öre 16
  häredtzhöfd. 13 dlr 10 öre 16


Samma dagh kom för retta Måns Rutt
i Himmersrydh, och clagade öffuer något arf
som fallet ähr effter S. her Tomas fordum
kiörkoherde i Giöteridt, och föregiffuer
at S. her Tomases hustru, hustru
37r Kirstin Girmundtz dotter haffuer dolt vndan
sölffuer och peningar och inthet lät komma fram i
bytesplatzen.

Samma dagh kom för retta Jöns i Exhult hwilken
effter den höglofflige konungzlige hofretz affsagde
dom, ähr sagdh ifrån liffuet, och skall i morgon stå
sit straff, ödmiukeligen aff sina arfwingar be
giärade, at the effter hans dödh wille effterlåta
sin effterlåtna hustru Gunnill Oloffz dotter
i Exhult, den gårdadelen, såsom the båden i deras
wälmacht inlöst haffua och han arft haffuer.
Huilket hans begiäran och ytersta testament,
denne retten dömde krafftigh.

Framsteltes för retta en vngh drängh Lars
Påffuelson, hwilken haffuer belägrat en piga
Märit Jöns dotter, det de båden här för retta
bekiende, och när här om bleff ransakat, befans
at de wåre skylde till  andra och tridie ledh.

Anna samborne söstre Märit
Märit   Elsa
    Lars Påfuelson

Recknas för mökrench
ning aff prästerskapet.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 317 / sid 37 (AID: v49314.b317.s37, NAD: SE/VALA/0382503)