Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 296 / sid 16 (AID: v49314.b296.s16, NAD: SE/VALA/0382503)
15v mest hade lagdt sigh, men Ebbe Jönson
stodh medh dynan achtandes lägga sigh, tå
togh Nils Suenson i dynan säiandes iagh
skall så wäll haffua cläder som tu, husuer
den swarade gack i den stugan du haffuer
länt huus och bed om kläder, inthet skall tu
truga kläder aff mine giester, tå gick
Nils Suenson fram till en knecht som
lågh i högsätett, drogh honom till golffuet,
då begynte husuerden så wäll som knech
terne bidia honom för Gudtz skull att gå
vth, men det kunne inthet skaffa, vtan
Nils Suenson satte sigh på sätet, ropan
des Ebba Jönson till sigh, Ebbe swarade,
hwadh will tu gick strax till honom, och
Nils Suenson togh både Ebbes hender,
sättiandes en hand vnder huar armen, hölt
ådt det föresta han förmåtte, säiandes till
Ebbe, hwij spottade du på migh, Ebbe näka
de och försuor sigh at han inthet spottadt,
16r tå grep Nils Suenson till punierten, slogh
till Ebbe Jönson, och han gaff sigh affugh vndan,
vp till vngzbenken, och Nils folgde effter medh
slagen, då grep Ebbe i hastigheet till beltet
som hengde på weggen, och togh sin stalbroders
kniff, och i redhuga slogh till Nils Suenson
itt slagh, så at han strax nidhföll döder.
Detta dråpet medh sina omstendigheeter, bleff
hemstellt till rettens betenckiande, at de
skulle skoda dens dödes brot, och noga ransaka
om dråparen war trengder eller icke, så all
den stundh det ähr aff achterna klart at den
som döden leedh haffuer sigh mycket förgrepett,
2 gånger gåt vthur sit herberge, till de andre
knechterne, och altidh stelt sigh illa, sökiandes
tilfelle och ordsaak till perlemente och de haff
wa medh tolamodh andragit, och hans galenskap
inthet achtatt. Men den tridie gången han kom
igen, då förgrep han sigh emot hemfridh,
i det han söchte bondans giäster och dem feijdade,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 296 / sid 16 (AID: v49314.b296.s16, NAD: SE/VALA/0382503)