Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 368 / sid 88 (AID: v49314.b368.s88, NAD: SE/VALA/0382503)
87v witnen suoret hade, bekiende Jöran at
han sådan ord haffuer falla låtitt, och för
skiöt sigh till retten at sådant taall til
förrene på it sat tingh vthij öffuerstens
wälb: Bencht Kafles och häredtzhöffding
ens wälb: Anders Grips närwaro, re
peterat bleff, men samma tidh bleff in
thet effter frågat huru stoor Måns Bencht
sons rest war, men till it retwist wit
nesbördh framlade wälb: Jöns Jöranson
wälb: Steen Clasons förseglade skrifft
der med han bewiste at Sten Clason och
Jesper Jönson hade vthrecknadt S. Måns
Benchtsons räst. Dat Anderstadh den 16
Nouemb: 1620. Summa 330 dlr rest.
Her emot protesterade S. Måns Bencht
sons bröder Per Benchtson och Jon Bencht
son, säiandes samma 330 dlr aldrigh wara
qwitterade, der näst sade en stoor summa
peningar wara leffrerade i Jönekiöpingh
88r för S. Måns Benchtson, det Per Anderson
witnat haffuer i Åby, och qwitterades Per
Skrifuare i Benastadh, och qwittensen bort
kommo. Noch säges at S. Mans Benchtson
hade leffrerat et hundrede 11 dlr i Åby som
inthet qwitterades, här på bör dem föra beuijss
Item berettade och Jöran Christopherson
at på första terminenm vthgingo i Elgzborgz
lösen peningar idell rigz dlr, då tiluegla
de wälb: Jöns Jöranson sigh aff vpbörden en
hop rigz dlr str - 6 marker och sedan när cronan
trengde, och peningar skulle leffreras i Halm
stadh vthgaff han samma peningar och rigz dlr
för 7 marker str.
Sedan beskyllade Jöran Christopherson at
wälb: Jöns Jöranson hade 2 gånger tagitt
peningar för en termin, hwilket skulle
haffua skiet i Norwidinge häradt, i
Bergz geldh, och förmente sigh kunna så
witna hos lendtzmannen Mattis i Winninge
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 368 / sid 88 (AID: v49314.b368.s88, NAD: SE/VALA/0382503)