Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 364 / sid 84 (AID: v49314.b364.s84, NAD: SE/VALA/0382503)
83v wälbördigh Jöns Jöranson giordt medh
skattabonden en wänligh förlijkningh
och bekräfftat det gambla bytett, och
aff en godh willia giffuit Mattis i Må
rarp Söken igen, hwilken effter denne
dagen skall lyda och ligga till skatta
gården i Mårarp, oclandrat till e
werdeligh ägor, der oppå wälb:te Jöns Jöranson
vthgaff, i alles wåres närwaro hand
streckningh vthloffuandes at han eller hans
arfwingar denne förklijkningh aldrigh clandra
elle qwällia skulle vthan det skulle wara en
förlickt och afftaladt sak. Bleff och affsagdt
at dee i Rhon skulle behålla den gambla hagen
och här effter inthet intaga syndan gerdett,
effter denne dagen, icke heller qwällia eller
clandra det Mattis nu innehaffuer.

Anno 1622 den 10 och 11 Decemb:
stodh laga ting i Sunnerbo häradtt,
vthij Ösiö, närwarandes stådhallaren
84r på Cronebergh och öffuer dess län, edle
wälborne Erich Jöranson till Näs och Her
sätter, noch edle wälb: Jöns Jöranson till
Fylleskog
h, Truls Kåse till Öijhult, befal
ningzmannen, ehrligh och förståndigh
Päder Oloffzon. Item Gudmund Gudmun
som sampt häredtz nämbdh.

Nemden  
Måns Båtelson Bencht i Tomaridt
Jöns i Rydh Nils i Kylhult
Anders i Berghem Päder i Eka
Ebbe i Hiulsnäs Anders i Bråna
Gisell i Tranhult Oloff i Holegården
Lars i Bråddalt Peder Benchtson


Kommo för retta bönderne i bonderne i Ang
elstadh sochn, beklagandes at fogden Gudmund
Gudmunson, hade tagit aff huar fulsitten gårdh
för lantogzgierden och natläges gierden p.
Anno 1620 peningar - 9 ½ dlr.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 364 / sid 84 (AID: v49314.b364.s84, NAD: SE/VALA/0382503)