Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 332 / sid 52 (AID: v49314.b332.s52, NAD: SE/VALA/0382503)
51v hoos en sten som lågh på liungbacken hårdt
widh åhn, hwilken medh meniskors hender
lagdh war, dy vnder stenen war en lag
der mur samma steen wiste ådt Börkeholmen
nordest, der lågh och en merkesteen, hwilken
wijste ådt Niurahall, flere skiäll hade par
terne inthet vthuisa. Item framkallades Jon
Jonson som lenge hade warit boandes i Bolma
ridt och blef tilfrågat hwar råmarket war
emillan Bolmaridt och Brusarp, då bekien
de han först i Såndbecken, då blef begiärat
at han wille afflegga sin eedh och bidia sigh
så sant Gudh hiälpa som hade sanningen, när 
han hade suoret bekiende han at markett
och ådtskilnaden war i Föröön, och i det stenamer
ket, sedan Börkeholmen och Niurahall, och hans
föräldrar hade honom samma marke vtuistt.
Item hade och en gammall man benembdh
Simon i Grytåsa hwilken för 20 åhr sedan
dödh, vthij sin liffztidh vthwistt samma merke
Detta ährandet bleff hemstelt till nembden
52r och rettens betenckiande, hwilke aff denne
föreskreffne råmerke dee kunna gilla, och godh
kienna at wara krafftige till at ådtskillie
Brusarp
a croneägor ifrån Bolmaridtz frel
ses ägor. Tå haffuer häredtz nembdh dömbdt
Förön, och den stenen som war vnder mu
rat, sampt den stenen som lågh på Börkehol
man, och det stenmerket som lågh wid
Liunguddan, och sedan ret ådt Niurahall,
wara ret råmerke emillan Bolmaridtt
och Brusarp, men en hop små steenar som
vplagde wåro på torpet så wäll som Sånd
beck
en, bleff ogilladt. Derföre och effter
det befans, at wälborne herre her Jo
han Sperres fogde hade staakat och gierdtt
på cronones endtskijlte ägendom, derföre
bleff gerdesgården vpdömbdt at flötias till
Fhöröön, i stenmerket, sedan ådt Börke
holm och i mosan.

Samma dagh war och wälborne herre
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 332 / sid 52 (AID: v49314.b332.s52, NAD: SE/VALA/0382503)