Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 302 / sid 22 (AID: v49314.b302.s22, NAD: SE/VALA/0382503)
21v ährande bleff tagit till ransakan. Så
bleff bewisat att Gudmun i Felleshult, hade
för spannamålen, hemma aff bönderne, ta
git peningar - 9 marker och sedan försle löön aff
hwar gård peningar - 3 marker. När de kommo till Wä
sterwijk vpkiöpte de tna spannamåll för
- 7 marker, en kiötett och smöret hade de för
mästaparten medh sigh, men thet the kiöp
te gåffuo de 5 marker för pund smör, och för
pun kiöt 20 öre, Nu leffwerade för:de Gudmun
i Felleshult igen gierda perseglar i ko
nunges prowiandtz huus, vthan gingo till
skiepsskriffuaren och giorde kiöp medh ho
nom om alle föreskreffne perseglar, och han
gaff dem för gierda perseglar, som det galt
i kiöpstan, och qwitterade Gudmun pening
ar och inga perseglar, och när qwittensett
war öffuer slagit hade han qwitterat tne
spannamåll för 8 marker. lb smör 5 marker. lb kiöt
och fläsk - 20 öre. Och effter Gudmund i
Felleshult hade tagit stoora legor aff
sochnen, dömbde retten at han sielff
skulle vpfylla och betalla det som i qwit
tenset fattades. och hålla fogden skades
22r skadeslös, så wäll som och bönderne, helstt
mädan han sielff hade giordt sigh der öff
wer, målsman, och kiöpslagat medh chro
nones vthlagor.

Samme dagh framsteltes för retta thuen
ne fogdatienare, Jacob Jönson och Föringa
Suennen, och blefuo anklagade, at de hade
giort oret i Tutaridt medh pantningh öff
werfallet och slaget bondan Jon Prångare i
sin egen stuga, sår blådnadt och blodhwijte, hug
get i hans bordh try huggh, slagit honom nå
gre munslagh, här om witnade Nils Anders
on i Tutaridt sålunda, at när de kommo i går
den, kom bonden vth, strax talades honom
illa till för klöffueskatten, bonden när
han sågh de wåro druchne och galne, gaff
han sigh affugh i en vrå, då slogh förstt
Jacob Jönson till honom medh handen, wil
liandes drabba honom på munnen, men bon
den hölt armarna för sigh, då sade Föringa
Suännen, vij töffua så skall tu slåå, slogh
så till bonden medh både henderne, först uidh
dett ena kinbenet så widh det andra,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 302 / sid 22 (AID: v49314.b302.s22, NAD: SE/VALA/0382503)