Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 300 / sid 20 (AID: v49314.b300.s20, NAD: SE/VALA/0382503)
19v samma gårdh för 40 dlr tyst och danst myntt,
så at Börge nu äger halfwer Tommaridtz gård.

Samma dagh framfördes för retta en landz
knecht Knut Torson i Hynderidtz sochn, i
Bockzhult hwilken ähr beskyllat, at han skul
le haffua dräpit och ihiälslagit en gammall
tiuff Suendh Päderson, barnföd i Danmark
hwilken war en driffuare och ostadigh
man, hade möcket wijstas här i Swerige,
och sigh för en skomakare vthgiffuitt,
giffte sigh i Swerige i Askeridtz sochn
i Widbo häradt, denne hade giffuit sigh
i selskap med en annor tiuff Lars Päderson
och vthi Jära widh Jönekiöpingh stulett en
häst och it stoodh, förde hit i Synnerboo hä
radt, hästen såldes i Liungby och stodet der
samma stadtz. Nu bleffuo denne tiuffuar
na bespeijade, att dee icke wåro rette i de
ras ährander, derföre gåffuo sigh tilsam
mans denne effterskreffne knechtar,
Knut Torson Rasmus i Hynderidt, och
Per Larson i Haralshultt, drogo effter
tiuffuarne på grendtzen. När dee
funno
20r tiuffwarne, stego de medh alfwar till
både tiuffuarne giffua sigh till fångar,
tå swarade den tiuffuen Suendh Pä
derson, inthet giffuer iag migh för så
dant folk, grep gienast till werian, då
slogh Knut Torkelson gienast till honom
medh en kiäp, i huffuodet, Per Larson
slogh honom och med en kiäp i hoffuodett,
och sedan gåffuo tiuffuarne sigh till
fånga, när de hade bundet tiuffuarne,
satte the them på hästerne, förandes
den emot häredtzkistan, när de kom
mo på wägen vthij en stenhargh störte
tiuffuen sigh aff hästen beklagandes, och
medh huffuodet i en hall, så at hiernen sat
på hallen, och han aldrigh tallade ordh, ty
huffuodet sprack mit i tu och heela hiernen
wthföll. Men de andre tiuffuarna lades i
häredtz fengzlet. Så hende sigh at en
annor tiuff som hade stulit i Vpland i [..]
sochn, en heell hop sölffuer och päningar,
nemligen Påffuall, och rymde hit nidh till
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 300 / sid 20 (AID: v49314.b300.s20, NAD: SE/VALA/0382503)