Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 367 / sid 87 (AID: v49314.b367.s87, NAD: SE/VALA/0382503)
86v lendtzmannen Brodder i Markaridtt,
att fogden Gudmund Gudmunson inthet
öffuer ordningen pålagdt, eller vpburit
haffuer, vthan der ähr clart.

Belongande Hynneridtz sochn, de haff
wa inthet att claga.

Belongande Hampneda sochn beuistes
at fogden hade giordt clart medh dem om
vpborden.

Belongande Odensiö, Wråå och Linhultz
sochner ähr clart giordt, och inthet öffuer
vpburit, öffuer ordningen.

Belongande Anderstadh, Torpa och Nötia
sochner, bekiende lendtzmannen Fren
de i Hallarp at han ähr skyldigh till at
swara almogen, till det som öffuer ordningen
vpburit war, dy fogden bewiste at han ha
de recknat medh lendtzmannen effter
konungens ordningh.

1/4 aff Tommaridt - 1
½ Toffta - 1
1/15 aff Grensholma - 1
1/4 aff Söndre gården Ifla - 2
½ Ifla Östre gårdh - 2
87r Kom för retta Per Benchtson i Äplanäs
och framlade i retten en witnesskrifft, vnder
en hoop danemens bomerke nemligan Jacob
Börgeson i Hestorp Jöns Nilson i Hylte
Swen Nilson ibidem Hindrich Nilson i Kär
inge Gudmund i Äpplenääs, bomerke be
kräfftat, hwilke och serdeles giorde deras
salighetz eedh, at Jöran Christopherson
skielte wälb. Jöns Jöranson sägandes
han will bewisa honom at han haffuer för
snillat ifrån Måns Bengtson i Epplanäs,
vthij Elgzborgzlösen, som han honom leffre
rat haffuer mer en tryhundrede dlr som med
honom aldrigh bleffuo i reckningen aff
dragne, eij heller qwitterade. Daterat
1622 den 5 Octob: Då bleff Jöran Chri
sopherson tilfrågat om han wille wara
sin ord stadigh, så protesterade han i förston
ne emot Per Benchtson inlago, men sedan
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 367 / sid 87 (AID: v49314.b367.s87, NAD: SE/VALA/0382503)