Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 363 / sid 83 (AID: v49314.b363.s83, NAD: SE/VALA/0382503)
82v Jönekiöpingz bruk Calmar hiälpen, krutbruk
på hwar gårdh peningar - 5 dlr 15 öre för
vthskriffningz gierden 11 öre. Summa 14 dlr 2 öre 6 3/5 [..]
Och befunnes at lendtzmannen Mattis
i Håå, hade vpburet aff hwar gårdh peningar
12 öre öffuer ordningen 18 [..] hwilke döm
des tilbakas igen.
Vthij Traheridtz sochn öffuer vpb:t 17 öre vtij
Andersta
dh
geldh öffuer - 18 öre 18 [..].

Bekiennes jagh Nils Eskilson vthij
häredtzhöfdinge stadh sittiandes i Synner
bo häradt, och witterligit giör medh detta
mit ypna breff, at åhren effter Gudtz
bördh 1622 den 19 Septemb: war iagh sampt
medh häredtz nembdh kallat på en syn
aff en skattabonde Mattis i Mårarp, opå nå
gre ägor som stodo i clander emillan honom
och edle wälb: Jöns Jöranson Lilliesper
re, till Fylleskogh. Och effter saa
kenes noga proff och parternas egen be
83r bekiennelse, hende sigh för mongh åhr tilba
kas, och för en wälb:te Jöns Jöranson hade nå
got hemwall eller full fångh på
Rhon, då hade frelsesbonden Jöns i Rhon
sigh till lägenheet tilbyt ett engastycke
som skattabonden aff almenningh strax
widh Rhon, inhegnadt hade, och der oppå hafft
possesion och häffdh, och igen giffuit skat
tebonden en annor kiärengh benembdt Sue
kan, hwilken och lågh skattabonden lägligen,
samma byte stodh en tidh oklandrat in till wälb:
Jöns Jöranson fick Rhon till laglig pos
sesion, då wille han inthet bestå bytett, vtan
förmente, at både engarna hörde Rhons gård
till, och sålunda kiende engen i någre åhr
ifrån skattabonden, der aff förordsakades
at skattabonden haffuer clagat sigh till
syn, och skierskodan, begiärandes at han 
måtte komma till sin gamble ägendom igen.
Och när nembden framkommo hade edle
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 363 / sid 83 (AID: v49314.b363.s83, NAD: SE/VALA/0382503)