Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 349 / sid 69 (AID: v49314.b349.s69, NAD: SE/VALA/0382503)
68v Ormstorpet skall synas och antingen läggas för
fäfot, eller och wthstädias och byggas, och sedan skat
läggas, men clagar cronegården Brusarp
torpa
stellet, då skall det endteligen läggas
för fäfoot.
Saxarp et skattatorp renter konungz hästar
- 2 ähr bygdt aff bönderna i Bolmingarydh och ta
git något aff gårdtzens ägor, och skattar nu
tridingen medh gården. Skall ransakas och sy
nas, om det icke kan bliffua itt heman för
sigh sielfuer gården oskadder.
Moslunda
, et skattatorp, ähr bygdt på skatte
ägor, och här till skattat till Ösiöhult, skal
här effter skatta cronan smör - ½ lb
peningar - 6 [..] dagz:w - 1 konnungz - 1 åhrlige
- 2. 1622.
Rönnebygget et torpastelle haffuer någon tidh
warit bygdt och skattat medh en gårdh Ösiö.
Och effter gården ähr godh nock torpet förutan
bleff thet skatlagdt peningar - 6 smör - ½ lb
dagz:w - 1 åhrliga - 2 konungz - 1. och skall
69r insettias i jordabooken till 1622.
Ros
ensbergh it torpastelle haffuer en tidh warit
bygdt, och skattat medh en gårdh Gåshult och
effter gården ähr godh nogh, bleff torpet skat
lagdt till peningar - 6 [..] smör - ½ lb
dagzwerke - 1 åhrlige - 2 konungz - 1.
Mosalijda et skatta nybygge, skall synas om
det doger at bygga, ähr leckuäll skatlagdt
för peningar - 6 [..] åhrlige h. - 1 smör
- 5 marker. konungz - 1 dagzw. - 1.

Anno 1622 den 16 och 17 Sep
tembris stodh laga tingh i Sunnerbo häredt.
widh rettan tingstadh Hampneda öffuerwa
randes edle wälborne Erich Joranson till Näs
och Hersetter stådhallare på Cronebergh och
öffuer des lhän, noch edle wälbördigh Jöns
Jöranson till Fylleskogh. Oloff Stråle till
Eckna, Item häredtzfogden ehrligh och för
ståndigh Peder Oloffzon sampt häredtz nembdh.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 349 / sid 69 (AID: v49314.b349.s69, NAD: SE/VALA/0382503)