Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 331 / sid 51 (AID: v49314.b331.s51, NAD: SE/VALA/0382503)
50v flere som tilstädes wåro wille bidia medh ho
nom, at Nils aff en godh willie wille honom
inrymma någor huus, på det konungens folk
sampt andre wäghfarande icke skulle lida ska
da, då lät Nils i Kylhult sigh sålunda aff
en godh benägenheet beweka at han vplät Ebbe
Jönson en sätesstuga, et lofft en stall ö
stan porten, och slindet at leggia sit höö opå,
och detta giorde Nils aff en godh willlie vtan
dom.

Anno 1622 den 12 Julij stodh en laga
syn emillan edle wälborne herres her
Johan Sparres sätesgårdh Bolmaridt och en
cronegård Brusarp renter smör 6 lb.
Belongande en gierdesgårdh som wälborne
herre Johan Sperre hade lätit vpsettia
emillan sine ägor och croneägorna Brusarp
hwilken gierdesgårdh war chronegården till
mhen, och förfångh i fädrifften, der öffuer
Jon i Brusarp sigh mycket beklagat haff
wer, och derföre ähr synen aff begga strij
dige parterne bewilliat och samtycktt.
51r Och war wälborne herre Thure Sperre
till Erichstadh fulmechtigh på sin broders
wälborne Johan Sperres wegnar. Och
konungh M.atz fogde wälförståndige Peder
Oloffzon, fulmechtigh på cronones wegnar.
Först bleffuo de marka marke råå och röör
öffuersedde som her Ture Sperre hade att
vthwisa. Och bleffuo wij ledsagade, till Niu
rahall, hwilket merke alla markamennerne
gillade wara ret merke emillan Bolmaridtt,
Fårtorp
på den ena sidan, och Brusarp och Staffz
settera på den andre sidan, der ifrån öffuer
liungryet till et stenmerke hårdt när widh
Liunguddan, der ifrån egenom Staffzättra
torp, och till en beckegångh som kallas Sån
beck
en och faller i åhn, strax på Brusarpa sui
nahaga, der war och gierdesgården sat i åhn,
så monge skiell vthwistes på wälborne Johan
Sperres wegnaar. Desse effterskreffne
råmerke vthwiste Jon i Brusarp. Först
Föröön en holme som ligger i stoora åhn, der
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 331 / sid 51 (AID: v49314.b331.s51, NAD: SE/VALA/0382503)