Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 298 / sid 18 (AID: v49314.b298.s18, NAD: SE/VALA/0382503)
17v gick fhöre i fähuset och Jöns effter, och der
säger hon, at han henne belägrade, men Jöns
näkar på det högsta, at han inthet hade medh
henne bestella. Nu bekienner Ingeborgh att
hon onöd och otuingat aff egen frij willia
gick i fähuset, sedan bekienner Ingeborg
at Jöns folgde henne vthur fähuset in i
stugan igen, och hwarken grät eller cla
gade, eij heller clagade för en en månadtt
eller 2 der effter, befinnes och at Inge
borgh ähr en lösachtigh meniska, der till
tölpelt och wetlöös, och effter för:de Ingeborg
rettade sin ordh bekiendes at hon aff andra
der till rådd war, at hon sådant taall be
gynna skulle, derföre gaffz henne ingen
wisordh och Jöns bleff fridömbdh.

Samma dagh framkom en piga Benchta
Suensdotter hwilken haffuer tient Pri
sebo Jönsen, och bekienner at han henne be
lägrat haffuer, och at Jöns loffuade henne
echtenskap, och för en han fick hennes wil
lia försuor sigh medh monga eder at han
18r wille wigas widh henne, thet the på både sidor
bekiende, belongande lägersmålet, men Jöns
näkar at han icke loffuade henne echtenskap,
eij finnes heller witne, eij heller gåffuor, el
ler någor godh echtenskaps techn, och effter
retten icke kunde beueka Jöns att taga
henne till echta, derföre vthfeste han för
mökrenchningh effter det 3 Cap: i Giffto
Balken peningar - 40 marker.
  cronan 13 marker 8 ortuger  
  målsäg: 13 marker 8 ortuger  
  häradett 6 marker 5 öre 4
  häredtzhöfd. 6 marker 5 öre 4

Men för Elin i Staffsätra som han brödtz
medh effter der icke synes klädereff, blåd
nat eller blodhuite, eij clagas heller der
vthöffuer, vthan Elin bekienner at han
så drucken war at han alzinthet förmåtte,
vtan hon war honom öffuermechtigh och han
inthet henne, derföre dömbdes Jöns frij
för edtzöre brott, effter det 12 Cap: i Edtz
öre Balk: deslikast och Elin till sin ähra frij
dombdt, och wäll behållen till sit goda nampn,
men leckuäll för Jönses onda vpsåt, och för
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 298 / sid 18 (AID: v49314.b298.s18, NAD: SE/VALA/0382503)