Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 359 / sid 79 (AID: v49314.b359.s79, NAD: SE/VALA/0382503)
78v en skååll, och de begynte draga vthij
hwar annan, så at bordet gick omkull, mat
och ööll på golffuet och liusen vthslocknade,
då stegh dråparen vp på golfwet och hade
en langh marboyxa i handen, ropade och bad
tenda vp, och hustrun tende någre gånger,
och stickan vthslocknade, så tildrogh sigh att
hon fick stickan vptenda, och kom fram på
golffuet, tå stodh husuerden för:de Nils Suenson
och hölt Clemet om yxeskafftet, säiandes,
hwad fattas tigh will thu haffua ööll och
mat och låta wäll så set tigh, och förde ho
nom i bencken, och stickan vthslocknade,
och strax tog Clemet till kniffuen, stack
Nilss Sonason, i bröstet, så at när hustrun
hade vptendt stickan och fram kom, hörde
hon sin man inthet meer taala, en han
sade, nu ähr mitt lijff borte, och strax
79r föll nidh döder, och dråparen kom gienast
till skogen. Och haffuer dråparen be
kiendt dråpet så tilgick som for.t ähr.
Detta ährandet bleff stelt till rettens
betenckiande sentens och dom, och effter man
ingen skuldh eller brot finner hos den döda,
eller den ringesta åwerkan, vthan dråpa
ren haffuer förraskat den döda lijffuet
aff, vthij hastigheet, och vthij mörkret, der
före kunne icke retten frija dråparens lijff
effter det 2 och 12 Cap. i Dråp Balk. Item
effter Gudtz lagh, then som vthdiuter
meniskors bloodh, hans blodh skall och aff
meniskor vthgutit warda.
Dråparen haffuer 7 faderlös barn, alla
små och öffuermaga.

Kom för retta Thoor i Gräsholmma, ful
mechtigh på sins hustrus wegnar Karin
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 359 / sid 79 (AID: v49314.b359.s79, NAD: SE/VALA/0382503)