Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 291 / sid 11 (AID: v49314.b291.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10v Brand tilll drengen, kom ihugh du äst en tienste
drengh, thet står icke tigh till att begynna nå
gon trätta medh giästerne, togh vthij drengen
förde honom ifrån bordet. Då stegh Swen
Jönson vp ifrån bordet, gick vth, och när han
inkom satte sigh widh det andra bordett, me
nandes vndfly drengen, och en stund der effter
begynte andra fogdakarlar och en hop diecknar
discantister at tretta på gården, sönan för stugan
då gick Suen Jönson vth, togh sin weria
gick noran stugan, förty han wiste icke så
noga hwar de wåro som trettade, och kom gång
andes ifrån den westra natstugam, emott
ferstugedöran och drengen kom aff en ondh
hendelse och tilskynnande, vt egenom ferstu
gedöran, när drengen fick see Swen Jönson
togh han gienast på taket en stake, som han
ther i förrådh lagdt hade, säiandes till Suen
Jönson, tu skalt wara wälkommen, och som
han öffrade slaget, vthdrogh Swen Jönson
i hast werian, högh drengen et hug öffuer
11r örat och kinbenet, det andra i halsen, så att
han en timma der effter bleff dödh.
Item witnade her Bencht i Liunga at han kal
lade drengen fram för sigh, förmante honom at
gå och lägga sigh, och drengens söster Benchta
stod hos, då swarade drengen sin husbonda gan
ska snöppeliga, såsom och affwiste sin söster och
inthet rådh wille wedertaga. Item bekien
ner och drengzens söster Benchta, at hon stodh
hos och hölt vthij sin broder tå han slagen bleff
och bekienner at alla omstendigheter till drå
pet ähre sanna befunna. Item framkom
en skräddare Isak Jönson benembdt och effter
sin afflagde eedh sålunda witnade, at om
lögerdagen strax de kommo till Liunga,
föllo sådanna ordh emellan Suen Jönson och
drengen, först när Suen Jönson Isak
Jönson och andra aff fogdens Gudmundh
Gudmunsons tiänare framkommo till
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 291 / sid 11 (AID: v49314.b291.s11, NAD: SE/VALA/0382503)