Sunnerbo dombok 1622

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 362 / sid 82 (AID: v49314.b362.s82, NAD: SE/VALA/0382503)
81v lagdt i löön och på mordh, hwilken sak bleff ta
gen till förhöör och noga ransakningh, så bekienner
för:de Ingridt at en benembdt Mattis Bondason
i Liungby hwilken henne troloffuat haffuer
widh pas 5 åhr sedan, belägrat henne, och aff
lat barn medh henne, hwilken hon på tre we
ker när war framgången, och säger at hon löffte
på it bryggekaar, och sedan gick i 3 eller 4
dagar medh fosteret, och när hon skulle föda
gick hon i fägården i et vterhuus, der födde
hon barnet, och hon lade barnet på mordh vthij
en steenmuur, insuöpt vthij et gammaltt
kläde der öffuer en näffuer, der thett
haffuer legat i 4 åhr, och ähr nu vptagit, och
huffuodtskallen medh något aff benen hit
till retten medh it kläde fördt. Item bekien
ner och för:de Ingerd Påffuelsdotter at hon
haffuer låtit sigh belägra aff en annor
drängh Nils Faiason det och Nils bekienner
och afladt barn medh henne, det hon bekienner
hade lijff i moderlijffuet, det hon sålunda
82r förgiorde, at hon lade sigh medh magan öffuer
en karbrädh, och der dödade barnet och gienast
födde barnet, och gienast vpbrände, och bekien
ner at det första barnet war it piltabarn
och det andra it pigebarn, och effter för:de In
gierdes giorde och bekiende gierningh, bleff
hon effter det 2 Cap. i Högh: Balk: dömbdtt
ifrån lijffuet. Bleff hon och tilfrågat, om
någon hade warit i råd medh henne antingen
de som henne belägrat haffua eller andre
der till hon swarade jaa. Och Nils Faiason
vthfäste för lönskeläger peningar - 3 dlr
  cronan 2 dlr
  häradet 2 marker
  häredtzhöfd 2 marker

Noch Måns Jonson för lönskeläger peningar - 3 dlr.
  cronan 2 dlr
  häradet 2 marker
  häredtzhöfd 2 marker


Ordningen på gierden 1620 på hwar gårdh
löper peningar 7 dlr 13 öre 6 3/5 [..].
Matalagdtz gierden, - 1 dlr 6 öre
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 362 / sid 82 (AID: v49314.b362.s82, NAD: SE/VALA/0382503)